Koppels in Roemenië

Koppels in Roemenië

Koppels in Roemenië

1. Welke wet is van toepassing?

1.1. Welk recht is van toepassing op het vermogen van de echtgenoten? Welke criteria/regels worden gebruikt om het toepasselijke recht te bepalen? Welke internationale verdragen moeten worden gerespecteerd met betrekking tot bepaalde landen?

In overeenstemming met Artikel 2590 van het Burgerlijk Wetboek is het recht dat van toepassing is op het huwelijksvermogen van echtgenoten het door hen gekozen recht. Indien de echtgenoten geen rechtskeuze hebben uitgebracht, wordt het huwelijksvermogen beheerst door het recht dat van toepassing is op de algemene gevolgen van het huwelijk. Artikel 2589 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de algemene gevolgen van het huwelijk worden beheerst door het recht van de gemeenschappelijke gewone verblijfplaats van de echtgenoten en als de echtgenoten geen gemeenschappelijke gewone verblijfplaats hebben, door het recht van het land van de gemeenschappelijke nationaliteit van de echtgenoten. Als de echtgenoten ook geen gemeenschappelijke nationaliteit hebben, is het recht van de staat waarin het huwelijk werd voltrokken van toepassing. Opgemerkt moet echter worden dat bij wijze van uitzondering op dergelijke bepalingen de rechten van de echtgenoten met betrekking tot de gezinswoning  en de huisraad behorende bij deze woning onderhevig zijn aan het recht van de plaats waar de woning zich bevindt. Roemenië is geen ondertekenaar van het Verdrag van Den Haag van 14 maart 1978 over de Wet van Toepassing op de Huwelijksvermogens.

1.2. Hebben de echtgenoten de mogelijkheid het toepasselijke recht te kiezen? Zo ja, door welke beginselen wordt deze keuze dan bepaald (bijvoorbeeld voor welk recht kan gekozen worden, vormvereisten, retroactiviteit)?

Echtgenoten hebben de mogelijkheid om het recht van toepassing op hun huwelijksregime te kiezen. Hun keuze wordt in overeenstemming met Artikel 2590 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek beperkt tot: het recht van de staat waar de gewone verblijfplaats van een van de echtgenoten is gevestigd op de datum waarop de rechtskeuze wordt uitgebracht, het recht van de staat waarvan een van de echtgenoten de nationaliteit heeft op de datum waarop de rechtskeuze wordt uitgebracht of het recht van de staat waar de echtgenoten hun eerste gemeenschappelijke gewone verblijfplaats vestigen na het voltrekken van het huwelijk. De rechtskeuzeovereenkomst kan worden aangegaan voordat het huwelijk wordt voltrokken, op het ogenblik dat het huwelijk wordt voltrokken of tijdens het huwelijk. Wat betreft de vorm moet de overeenkomst voldoen aan de voorwaarden die worden gesteld door het gekozen toepasselijke recht of door het recht van de plaats waar de overeenkomst wordt aangegaan. In elk geval is echter een door beide echtgenoten ondertekend en gedateerd document vereist. Tenzij de echtgenoten anders overeenkomen, heeft het nieuw gekozen recht enkel gevolgen voor de toekomst. Het mag geen afbreuk doen aan de rechten van derden.