Związki osób w Austria

Związki osób w Austria

Związki osób w Austria

1. Jakie jest prawo właściwe?

1.1. Jakie prawo ma zastosowanie do majątku par? Jakie kryteria/zasady są stosowane do określenia prawa właściwego? Które międzynarodowe konwencje muszą być przestrzegane w poszczególnych państwach?

Jeśli małżonkowie nie dokonają wyboru prawa, w momencie zawarcia małżeństwa zastosowanie ma prawo określające osobiste skutki prawne jego zawarcia (§ 19 Internationales Privatrechts-Gesetz, IPRG). Chodzi tu o wspólny status osobowy, a w razie jego braku, ostatni wspólny status osobowy (= narodowość), pod warunkiem, że jedno z małżonków je zachowało (§ 18 para 1 Z 1 IPRG). W przeciwnym razie zastosowanie ma prawo kraju, w którym mieści się stałe miejsce pobytu małżonków, a w razie braku takiego miejsca, kraju, w którym małżonkowie ostatnio wspólnie zamieszkiwali na stałe, pod warunkiem, że jedno z małżonków je zachowało (§ 18 para 1 Z 2 IPRG).

1.2. Czy małżonkowie mogą wybrać prawo, które ma do nich zastosowanie? Jeśli tak, jakie zasady obowiązują przy takim wyborze (np. prawa, które można wybrać, wymogi formalne, prawo działające wstecz)?

Małżonkowie mają możliwość wyboru prawa, które będzie miało zastosowanie do ich majątku. O ile nie narusza to porządku publicznego obowiązującego w Austrii (§ 6 IPRG), nie występują żadne ograniczenia dotyczące tego wyboru - wybrane prawo nie musi określać stosunku do małżeństwa. Należy dokonać jednoznacznego wyboru prawa (§ 19 IPRG).