Związki osób w Belgia

Związki osób w Belgia

Związki osób w Belgia

1. Jakie jest prawo właściwe?

1.1. Jakie prawo ma zastosowanie do majątku par? Jakie kryteria/zasady są stosowane do określenia prawa właściwego? Które międzynarodowe konwencje muszą być przestrzegane w poszczególnych państwach?

W przypadku małżeństw zawartych nie później niż 28 stycznia 2019 r. zastosowanie mają krajowe przepisy belgijskie. Jeżeli małżonkowie nie dokonają wyboru prawa, majątek małżeński podlega prawu państwa, które małżonkowie wybrali na swoje pierwsze miejsce zwykłego pobytu po zawarciu związku małżeńskiego. Jeżeli małżonkowie nie mają wspólnego miejsca zwykłego pobytu w tym samym państwie, prawem właściwym jest prawo państwa, którego oboje małżonkowie są obywatelami z chwilą zawarcia związku małżeńskiego. W innych przypadkach prawem właściwym jest prawo państwa, w którym zawarty został związek małżeński (Art. 51 Code D.I.P. – [Code de droit international privé = Kodeks międzynarodowego prawa prywatnego]). W Belgii nie obowiązują żadne międzynarodowe konwencje, których należałoby przestrzegać w odniesieniu do określonych państw.

Na skutek przyjęcia rozporządzenia Rady (UE) 2016/1103 z dnia 24 stycznia 2016 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące wyboru prawa właściwego dla wszystkich związków małażeńskich zawartych od dnia 29 stycznia 2019 r., a także dla związków małżeńskich zawartych przed wejściem w życie tego rozporządzenia, w przypadku których małżonkowie dokonali wyboru prawa właściwego ze skutkiem od dnia 29 stycznia 2019 r.

W przypadku braku wyboru prawa art. 26 przewiduje hierarchię następujących łączników pozwalających określić prawo właściwe:
pierwsze wspólne miejsce zwykłego pobytu małżonków po zawarciu związku małżeńskiego;
jeżeli nie zachodzi powyższa okoliczność: wspólne obywatelstwo małżonków z chwilą zawarcia związku małżeńskiego. Kryterium to nie może być zastosowane, jeżeli małżonkowie mają kilka wspólnych obywatelstw;
jeżeli nie zachodzi powyższa okoliczność: prawo państwa, z którym małżonkowie wspólnie mają najściślejszy związek z chwilą zawarcia związku małżeńskiego.

W drodze wyjątku oraz na wniosek jednego z małżonków, właściwy organ sądowy może postanowić, że prawem właściwym będzie prawo państwa innego niż to, w którym małżonkowie mają swoje pierwsze wspólne miejsce zwykłego pobytu po zawarciu małżeństwa (art. 22.3).

1.2. Czy małżonkowie mogą wybrać prawo, które ma do nich zastosowanie? Jeśli tak, jakie zasady obowiązują przy takim wyborze (np. prawa, które można wybrać, wymogi formalne, prawo działające wstecz)?

Do 28 stycznia 2019 r. małżonkowie mogą dokonać wyboru prawa właściwego zgodnie z jedną z następujących zasad: (i) prawo państwa, na którego terytorium po zawarciu małżeństwa małżonkowie ustanowili pierwsze wspólne miejsce zamieszkania; (ii) prawo państwa, na którego terytorium w chwili wyboru prawa, jedno z małżonków ma miejsce stałego zamieszkania; (iii) prawo państwa, którego obywatelstwo posiada jedno z małżonków w chwili wyboru prawa (Art. 49 Code D.I.P.). Wybór taki musi zostać poświadczony pisemnie oraz opatrzony datą i podpisami obu stron (Art. 52, para. 1 in fine Code D.I.P.). Zgodnie z zasadami taki wybór ma jedynie skutek na przyszłość, ale małżonkowie mogą również zadecydować inaczej (Art. 50, para. 2 Code D.I.P.).

Rozporządzenie (UE) 2016/1103 przewiduje, że małżonkowie mogą wybrać prawo jednego z państw, którego co najmniej jedno z małżonków jest obywatelem, lub w którym którekolwiek z małżonków ma miejsce zwykłego pobytu z chwilą dokonania wyboru, jako prawo właściwe dla ich małżeńskiego ustroju majątkowego małżonków (art.22). Wyboru można dokonać w sposób ważny od 29 stycznia 2019 r. w drodze zawarcia małżeńskiej umowy majątkowej lub porozumienia w sprawie wyboru prawa właściwego, zgodnie z wymogami formalnymi określonymi w art. 23. W Belgii porozumienie w sprawie wyboru prawa należy sporządzić w formie aktu notarialnego (art. 1392 Kodeksu cywilnego).

Należy zaznaczyć, że wybór prawa właściwego dla małżeńskiego ustroju majątkowego będzie wywierał skutki wyłącznie w odniesieniu do przyszłości, chyba że małżonkowie umówią się inaczej i nie będzie to wiązało się z uszczerbkiem dla praw osób trzecich.