Związki osób w Bułgaria

Związki osób w Bułgaria

Związki osób w Bułgaria

1. Jakie jest prawo właściwe?

1.1. Jakie prawo ma zastosowanie do majątku par? Jakie kryteria/zasady są stosowane do określenia prawa właściwego? Które międzynarodowe konwencje muszą być przestrzegane w poszczególnych państwach?

Stosunki majątkowe między małżonkami reguluje prawo właściwe dla ich stosunków osobistych. Stosunki osobiste miedzy małżonkami reguluje wspólne prawo krajowe, natomiast w przypadku małżonków posiadających różne obywatelstwa takie stosunki reguluje prawo kraju ich zwyczajowego miejsca wspólnego zamieszkania, a w razie jego braku prawo kraju, z którym oboje małżonkowie są ogólnie najbliżej powiązani (art. 79 kodeksu prawa prywatnego międzynarodowego).

1.2. Czy małżonkowie mogą wybrać prawo, które ma do nich zastosowanie? Jeśli tak, jakie zasady obowiązują przy takim wyborze (np. prawa, które można wybrać, wymogi formalne, prawo działające wstecz)?

Małżonkowie mogą wybrać prawo właściwe regulujące ich stosunki majątkowe, jeżeli taki wybór dopuszcza ustawa wskazana w pkt 1.1. (art. 79 kodeksu prawa prywatnego międzynarodowego). Prawo bułgarskie umożliwia taki wybór prawa. Umowę o wyborze prawa właściwego należy sporządzić w formie pisemnej, opatrzyć datą oraz podpisem małżonków (nupturientów) Warunki jej ważności reguluje wybrane prawo (art. 80 kodeksu prawa prywatnego międzynarodowego).