Związki osób w Chorwacja

Związki osób w Chorwacja

Związki osób w Chorwacja

1. Jakie jest prawo właściwe?

1.1. Jakie prawo ma zastosowanie do majątku par? Jakie kryteria/zasady są stosowane do określenia prawa właściwego? Które międzynarodowe konwencje muszą być przestrzegane w poszczególnych państwach?

Małżeńskie ustroje majątkowe podlegają prawu kraju, którego oboje małżonkowie są obywatelami. Jeżeli są obywatelami różnych krajów, stosuje się prawo kraju, w których mają oni wspólne zwykłe miejsce pobytu. Jeżeli małżonkowie nie posiadają tego samego obywatelstwa lub nie mają wspólnego zwykłego miejsca pobytu, stosuje się prawo kraju, w którym mieli ostatnie wspólne zwykłe miejsce pobytu. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie właściwości prawa na podstawie wyżej wymienionych reguł, stosuje się prawo chorwackie (artykuł 36 Ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym).

Prawem właściwym dla małżeńskiego ustroju majątkowego o charakterze umownym jest prawo, które było właściwe dla ustroju majątkowego ustawowego małżonków w momencie zawarcia przez nich małżeńskiej umowy majątkowej.

Republika Chorwacka nie jest sygnatariuszem Konwencji Haskiej z 1978 r. w sprawie prawa właściwego dla ustrojów małżeńskich.

Republika Chorwacja zawarła konwencje dwustronne w sprawie międzynarodowej pomocy prawnej, które zawierają przepisy kolizyjne dotyczące stosunków małżeńskich, z Republiką Czeską, Węgrami, Mongolią, Polską, Rumunią, Federacją Rosyjską i Republiką Słowacką (więcej informacji pod adresem: http://www.mprh.hr/bilateralna-suradnja-01).

1.2. Czy małżonkowie mogą wybrać prawo, które ma do nich zastosowanie? Jeśli tak, jakie zasady obowiązują przy takim wyborze (np. prawa, które można wybrać, wymogi formalne, prawo działające wstecz)?

Prawo chorwackie w zasadzie nie przewiduje wyboru prawa właściwego. W związku z powyższym, jeżeli oboje małżonkowie są obywatelami chorwackimi, wybór taki jest niedopuszczalny. Jednakże, jeżeli jedno z małżonków jest obywatelem innego kraju, a pierwotne prawo właściwe dla stosunków majątkowych małżonków (prawo właściwe w chwili zawierania małżeńskiej umowy majątkowej) umożliwia dokonanie takiego wyboru, małżonkowie mogą wybrać prawo właściwe (artykuł 37 Ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym), pod warunkiem, że skutki jego stosowania nie są sprzeczne z porządkiem publicznym (Konstytucją) Republiki Chorwackiej (artykuł 4 Ustawy w sprawie prawa prywatnego międzynarodowego).