Związki osób w Estonia

Związki osób w Estonia

Związki osób w Estonia

1. Jakie jest prawo właściwe?

1.1. Jakie prawo ma zastosowanie do majątku par? Jakie kryteria/zasady są stosowane do określenia prawa właściwego? Które międzynarodowe konwencje muszą być przestrzegane w poszczególnych państwach?

Zgodnie z Ustawą o międzynarodowym prawie prywatnym jeśli małżonkowie nie dokonali wyboru prawa, prawo dotyczące ogólnych konsekwencji prawnych małżeństwa obowiązujące w czasie zawarcia związku małżeńskiego ma zastosowanie do stosunków majątkowych. Ogólne konsekwencje prawne są określone przez prawo kraju, w którym mają wspólne miejsce zamieszkania. W razie braku wspólnego miejsca zamieszkania, zastosowanie ma prawo kraju, którego obywatelstwo posiadają wspólnie małżonkowie. Jeśli małżonkowie zamieszkują w innych państwach i mają różne obywatelstwa, ogólne konsekwencje prawne małżeństwa są określane na podstawie prawa państwa, w którym małżonkowie ostatnio wspólnie zamieszkiwali, o ile jeden z małżonków w dalszym ciągu zamieszkuje w tym państwie. Jeśli nie można określić prawa, które ma zastosowanie zgodnie z powyższym, zastosowanie ma prawo kraju, z którym łączą małżonków trwałe więzi.

Estonia zawarła umowy z Łotwą, Litwą, Polską, Rosją i Ukrainą o pomocy prawnej i stosunkach prawnych, które regulują kwestie majątkowe między małżonkami.

1.2. Czy małżonkowie mogą wybrać prawo, które ma do nich zastosowanie? Jeśli tak, jakie zasady obowiązują przy takim wyborze (np. prawa, które można wybrać, wymogi formalne, prawo działające wstecz)?

Zgodnie z Ustawą o międzynarodowym prawie prywatnym małżonkowie mogą dokonać wyboru prawa mającego zastosowanie do ich stosunków majątkowych. Mogą wybrać prawo państwa według miejsca zamieszkania lub prawo państwa, którego obywatelstwo posiada jeden z małżonków w czasie dokonania wyboru prawa.