Związki osób w Grecja

Związki osób w Grecja

Związki osób w Grecja

1. Jakie jest prawo właściwe?

1.1. Jakie prawo ma zastosowanie do majątku par? Jakie kryteria/zasady są stosowane do określenia prawa właściwego? Które międzynarodowe konwencje muszą być przestrzegane w poszczególnych państwach?

Małżeński ustrój majątkowy reguluje prawo znajdujące zastosowanie do stosunków osobistych miedzy małżonkami natychmiast po zawarciu małżeństwa (art. 14 i art. 15 greckiego kodeksu cywilnego), według następującego porządku: 1. prawo państwa ostatniego wspólnego obywatelstwa małżonków w czasie trwania małżeństwa, jeżeli przynajmniej jeden z małżonków zachował to obywatelstwo; 2. w razie jego braku, prawo państwa ostatniego wspólnego zwyczajowego miejsca zamieszkania małżonków w czasie trwania małżeństwa; oraz 3. w razie jego braku, prawo państwa, z którym małżonkowie są najbliżej powiązani.

1.2. Czy małżonkowie mogą wybrać prawo, które ma do nich zastosowanie? Jeśli tak, jakie zasady obowiązują przy takim wyborze (np. prawa, które można wybrać, wymogi formalne, prawo działające wstecz)?

Małżonkowie nie mogą w drodze umowy wybrać prawa właściwego dla ich stosunków majątkowych. Konwencja haska z 14 marca 1978 r. regulująca tę kwestię nie została ratyfikowana przez Grecję. W związku z tym stosuje się ex lege normy greckiego prawa prywatnego międzynarodowego.