Związki osób w Luksemburg

Związki osób w Luksemburg

Związki osób w Luksemburg

1. Jakie jest prawo właściwe?

1.1. Jakie prawo ma zastosowanie do majątku par? Jakie kryteria/zasady są stosowane do określenia prawa właściwego? Które międzynarodowe konwencje muszą być przestrzegane w poszczególnych państwach?

Prawem właściwym dla małżeńskiego ustroju majątkowego jest prawo państwa, którego oboje małżonkowie są obywatelami, chyba że ustalą inaczej. Jeżeli jednak małżonkowie posiadają różne obywatelstwa, to małżeński ustrój majątkowy reguluje prawo państwa, w którym oboje małżonkowie posiadają pierwsze zwyczajowe miejsce zamieszkania po zawarciu małżeństwa (art. 4 konwencji haskiej z dnia 14 marca 1978 r. o prawie właściwym dla małżeńskich ustrojów majątkowych, której postanowienia zostały transponowane do prawa luksemburskiego ustawą z 17 marca 1984 r.).

1.2. Czy małżonkowie mogą wybrać prawo, które ma do nich zastosowanie? Jeśli tak, jakie zasady obowiązują przy takim wyborze (np. prawa, które można wybrać, wymogi formalne, prawo działające wstecz)?

Przyszli małżonkowie, nawet jeśli posiadają wspólne obywatelstwo, mogą dokonać uregulowanego i ograniczonego wyboru prawa właściwego dla ich małżeńskiego ustroju majątkowego. Jako prawo właściwe mogą oni wskazać: prawo państwa, którego jeden z małżonków jest obywatelem w chwili wyboru prawa; prawo państwa, w którym jeden z przyszłych małżonków posiada zwyczajowe miejsce zamieszkania w chwili wyboru prawa; prawo państwa, w którym jeden z małżonków obrał pierwsze zwyczajowe miejsce zamieszkania po zawarciu małżeństwa (art. 3 i art. 6 konwencji haskiej).

Wybór prawa właściwego następuje poprzez bezpośrednie oświadczenie woli w formie przewidzianej dla małżeńskich ustrojów majątkowych lub jednoznacznie wynika z postanowień umowy majątkowej małżeńskiej (art. 11 i art. 13 konwencji haskiej). Artykuł 1387 kodeksu cywilnego (Code civil – k.c.) stanowi, że wybrane prawo nie może naruszać zasad współżycia społecznego ani art. 1388 i nast. kodeksu cywilnego.