Związki osób w Włochy

Związki osób w Włochy

Związki osób w Włochy

1. Jakie jest prawo właściwe?

1.1. Jakie prawo ma zastosowanie do majątku par? Jakie kryteria/zasady są stosowane do określenia prawa właściwego? Które międzynarodowe konwencje muszą być przestrzegane w poszczególnych państwach?

Jeżeli małżonkowie nie ustalą inaczej w drodze umowy, to ich majątek małżeński podlega prawu właściwemu dla ich stosunków osobistych, tj.:
  • ich wspólnemu prawu krajowemu, o ile posiadają takie samo obywatelstwo;
  • prawu państwa, w którym w przeważającej mierze utrzymują wspólne pożycie małżeńskie, o ile posiadają różne obywatelstwa lub więcej niż jedno wspólne obywatelstwo (art. 29 i art. 30 ustawy nr 218 z 31.5.1995 r.).

Włochy nie ratyfikowały żadnej konwencji międzynarodowej w tej sprawie.

1.2. Czy małżonkowie mogą wybrać prawo, które ma do nich zastosowanie? Jeśli tak, jakie zasady obowiązują przy takim wyborze (np. prawa, które można wybrać, wymogi formalne, prawo działające wstecz)?

Tak, małżonkowie mogą dokonać wyboru prawa właściwego. Mogą uzgodnić, że ich majątek będzie podlegał prawu państwa, którego przynajmniej jeden z małżonków jest obywatelem, lub prawu państwa, w którym przynajmniej jeden z małżonków posiada miejsce zamieszkania. Wymogi formalne i materialne dotyczące ważności umowy o wyborze prawa regulują normy wybranego w niej prawa lub prawa miejsca zawarcia umowy (art. 30 ustawy nr. 218 z 31.5.1995 r.).

Wymogiem minimalnym jest forma pisemna. Taką umowę można zawrzeć lub zmienić w dowolnym czasie; nie ma ona skutku wstecznego, a adnotację o umowie można zamieścić w akcie małżeństwa w księdze stanu cywilnego.