Páry v Belgicko

Páry v Belgicko

Páry v Belgicko

1. Ktoré rozhodné právo sa uplatňuje?

1.1. Ktoré rozhodné právo sa uplatňuje na majetok manželov? Ktoré kritériá/pravidlá sa používajú na stanovenie rozhodného práva? Ktoré medzinárodné dohovory sa musia dodržiavať v súvislosti s konkrétnymi krajinami?

Pri sobášoch uzavretých do 28. januára 2019 sa uplatňujú belgické vnútroštátne pravidlá. Ak manželia nevykonali voľbu práva, manželský majetok sa riadi právnym poriadkom štátu, na území ktorého obaja manželia po slávnostnom uzavretí manželstva založili svoje prvé miesto obvyklého pobytu. Ak manželia nemajú spoločné bydlisko v tom istom štáte, uplatniteľným právom je právo štátu, ktorého štátni príslušníci boli obaja manželia pri slávnostnom uzavretí manželstva. V ostatných prípadoch je rozhodným právom právo štátu, na ktorého území bolo manželstvo slávnostne uzavreté. (Článok 51 zákona D.I.P. – [Code de droit international privé = zákon o medzinárodnom práve súkromnom]). Neexistujú žiadne medzinárodné dohovory, ktoré by sa mali dodržiavať vo vzťahu ku konkrétnym krajinám.

Po prijatí európskeho nariadenia (EÚ) 2016/1103 z 24. júna 2016 sa uplatňujú nové pravidlá na určenie rozhodného práva pre všetky manželstvá uzatvorené od 29. januára 2019 a na manželstvá uzavreté pred dátumom nadobudnutia účinnosti ak si manželia zvolili rozhodné právo pre ich manželský režim od 29. januára 2019.

Pri absencii voľby práva článok 26 stanovuje hierarchiu spojovacích faktorov s cieľom určiť rozhodné právo takto.
  • Prvé spoločné obvyklé bydlisko manželov po uzavretí manželstva.
  • Ak to nie je - spoločná štátna príslušnosť manželov v čase uzavretia manželstva. Toto kritérium nemožno použiť, ak manželia majú niekoľko spoločných štátnych príslušností.
  • Ak to nie je - zákon štátu, s ktorým majú manželia spoločne najužšie väzby v čase uzavretia manželstva.

Výnimočne a za predpokladu, že o to jeden z manželov požiada, príslušný justičný orgán môže rozhodnúť, že sa uplatní právo štátu iného, ako je štát prvého spoločného obvyklého pobytu po uzavretí manželstva (článok 22.3).

1.2. Majú manželia možnosť vybrať si rozhodné právo? Ak áno, ktorými zásadami sa tento výber riadi (napr. zvolené právne predpisy, formálne požiadavky, spätný účinok)?

Do 28. januára 2019 mali manželia možnosť vybrať si rozhodné právo a mohli označiť jeden z týchto právnych režimov: (i) právo štátu, na území ktorého po uzatvorení manželstva určia svoj prvý obvyklý pobyt; (ii) právo štátu, na ktorého území mal jeden z manželov v čase výberu svoj obvyklý pobyt; (iii) právo štátu, ktorého štátnym príslušníkom bol jeden z manželov v čase výberu (článok 49 zákona D.I.P.). Výber sa musí stanoviť písomne, musí sa uviesť dátum a musí byť podpísaný oboma stranami (článok 52 ods. 1 záveru zákona D.I.P.). Spravidla platí, že tento výber má len perspektívny účinok, avšak manželia sa môžu rozhodnúť aj inak (článok 50 ods. 2 zákona D.I.P.).

V nariadení (EÚ) č. 2016/1103 sa ustanovuje možnosť výberu práva jedného zo štátov, ktorých je aspoň jeden z manželov štátnym príslušníkom alebo právo obvyklého pobytu jedného z manželov v čase výberu ako zákon uplatniteľný na majetkový režim manželov (článok 22). Táto voľba sa môže platne uskutočniť až od 29. januára 2019 v rámci manželskej zmluvy alebo dohody o výbere rozhodného práva a v súlade s formálnymi požiadavkami stanovenými v článku 23. V Belgicku musí voľbu práva vyhotoviť notár vo forme verejnej listiny (článok 1392 Občianskeho zákonníka, ďalej len "CC").

Napokon výber právneho poriadku uplatniteľného na manželský majetkový režim počas manželstva bude mať účinok iba v budúcnosti ak sa manželia nedohodnú inak a bez toho, aby boli dotknuté práva tretích strán.