Páry v Bulharsko

Páry v Bulharsko

Páry v Bulharsko

1. Ktoré rozhodné právo sa uplatňuje?

1.1. Ktoré rozhodné právo sa uplatňuje na majetok manželov? Ktoré kritériá/pravidlá sa používajú na stanovenie rozhodného práva? Ktoré medzinárodné dohovory sa musia dodržiavať v súvislosti s konkrétnymi krajinami?

Vlastnícke vzťahy manželov sa riadia právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na ich osobné vzťahy. Osobné vzťahy manželov sa riadia ich spoločnými vnútroštátnymi predpismi a v prípade rozdielnej národnosti sa budú riadiť právnymi predpismi krajiny ich spoločného obvyklého pobytu a v prípade, že ani táto možnosť nie je k dispozícii, riadia sa právnymi predpismi krajiny, ku ktorej majú obidvaja manželia najužší vzťah (§ 79 zákona o medzinárodnom práve súkromnom).

1.2. Majú manželia možnosť vybrať si rozhodné právo? Ak áno, ktorými zásadami sa tento výber riadi (napr. zvolené právne predpisy, formálne požiadavky, spätný účinok)?

Manželia si môžu zvoliť rozhodné právo na riadenie ich vlastníckych vzťahov, ak to umožňuje zákon uvedený v bode 1.1. (§ 79 zákona o medzinárodnom práve súkromnom). Bulharské právne predpisy umožňujú takúto voľbu rozhodného práva Dohoda o voľbe práva  musí byť uzatvorená písomne, musí sa uviesť dátum a musí byť podpísaná obidvomi (budúcimi) manželmi. Jej platnosť sa spravuje vybratými právnymi predpismi (§ 80 zákona o medzinárodnom práve súkromnom).