Páry v Chorvátsku

Páry v Chorvátsku

Páry v Chorvátsku

1. Ktoré rozhodné právo sa uplatňuje?

1.1. Ktoré rozhodné právo sa uplatňuje na majetok manželov? Ktoré kritériá/pravidlá sa používajú na stanovenie rozhodného práva? Ktoré medzinárodné dohovory sa musia dodržiavať v súvislosti s konkrétnymi krajinami?

Pri sobášoch uzavretých do 28. januára 2019 sa uplatňujú chorvátske vnútroštátne pravidlá. Majetkové vzťahy manželov upravuje právo krajiny, ktorej sú obaja manželia štátnymi príslušníkmi. Ak sú štátnymi príslušníkmi rôznych krajín, uplatňuje sa právo krajiny ich spoločného  obvyklého pobytu. Ak manželia nemajú rovnakú štátnu príslušnosť alebo nemajú spoločný obvyklý pobyt, uplatňuje sa právo krajiny, v ktorej mali naposledy spoločný obvyklý pobyt. Ak nie je možné určiť rozhodné právo v súlade s týmito pravidlami, uplatňuje sa chorvátske právo (Článok 36  Zákona o medzinárodnom práve súkromnom).   

Ak manželský pár uzavrel dohodu o svojom majetku, rozhodným právom bude právo, ktoré sa uplatňovalo  na ich majetkové vzťahy v čase, kedy uzavreli dohodu.

Chorvátska republika nie je signatárskou krajinou Haagskeho dohovoru z roku 1978 o rozhodnom práve pre majetkové režimy manželov. 

Dvojstranné dohovory o medzinárodnej právnej pomoci, ktoré obsahujú kolízne normy týkajúce sa manželských majetkových vzťahov, boli uzatvorené s Českou republikou,  Maďarskom, Mongolskom, Poľskom, Rumunskom, Ruskou federáciou a Slovenskou republikou ( ďalšie informácie dostupné na adrese http://www.mprh.hr/bilateralna-suradnja-01).   

1.2. Majú manželia možnosť vybrať si rozhodné právo? Ak áno, ktorými zásadami sa tento výber riadi (napr. zvolené právne predpisy, formálne požiadavky, spätný účinok)?

Do 28. januára 2019 samotné chorvátske právo nestanovuje voľbu rozhodného práva, takže ak sú obaja manželia chorvátskymi štátnymi príslušníkmi, takáto voľba nie je možná. Avšak ak  jeden z manželov je štátny príslušník inej krajiny a právo pôvodne uplatniteľné na ich majetkové vzťahy (rozhodné právo v čase keď manželia uzavreli dohodu) umožňuje takú voľbu, manželia si môžu zvoliť rozhodné právo (Článok 37 Zákona o medzinárodnom práve súkromnom ), ak  jeho použitie nebude v rozpore s verejným poriadkom Chorvátskej republiky (Článok 4 Zákona o medzinárodnom práve súkromnom ). 

V nariadení (EÚ) č. 2016/1103 sa ustanovuje možnosť voľby práva jedného zo štátov, ktorých je aspoň jeden z manželov štátnym príslušníkom alebo práva podľa obvyklého pobytu jedného z manželov v čase voľby ako rozhodného práva pre majetkový režim manželov (článok 22). Táto voľba môže byť platne uskutočnená len od 29. januára 2019 v rámci manželskej zmluvy alebo dohody o voľbe rozhodného práva a v súlade s formálnymi požiadavkami stanovenými v článku 23. Ak sa chorvátske právo považuje za uplatniteľné, formálne požiadavky zahŕňajú písomnú formu dohody s notársky overenými podpismi manželov.

Napokon, voľba rozhodného práva pre majetkový režim manželov počas manželstva bude mať účinky len do budúcnosti, pokiaľ sa manželia nedohodnú inak a nie sú tým dotknuté práva tretích osôb.