Páry v Francúzsko

Páry v Francúzsko

Páry v Francúzsko

1. Ktoré rozhodné právo sa uplatňuje?

1.1. Ktoré rozhodné právo sa uplatňuje na majetok manželov? Ktoré kritériá/pravidlá sa používajú na stanovenie rozhodného práva? Ktoré medzinárodné dohovory sa musia dodržiavať v súvislosti s konkrétnymi krajinami?

Manželstvá uzavreté pred 1. septembrom 1992 podliehajú zvykovému právu, zatiaľ čo manželstvá, ktoré boli uzavreté po tomto dátume, spadajú pod Haagsky dohovor zo 14. marca 1978 o rozhodnom práve pre majetkové režimy manželov.

Rozhodné právo pre majetkové režimy manželov zosobášených pred 1. septembrom 1992 sa v zásade určuje podľa miesta prvého bydliska manželov. Takto určeným právom sa riadia všetky majetkové vzťahy medzi manželmi bez ohľadu na to, kde sa ich majetok nachádza. Toto spojovacie kritérium je trvalé: právo prvého bydliska manželov sa uplatňuje počas celého obdobia trvania manželstva, a to aj v prípade, že sa manželia presťahovali do iného štátu.

V prípade manželstiev uzavretých po 1. septembri 1992 sa Haagsky dohovor zo 14. marca 1978 uplatňuje na majetkové vzťahy medzi manželmi, s výnimkou základného režimu, ktorý sa aj naďalej riadi francúzskymi predpismi uplatniteľnými v rámci záväzných predpisov (§ 212 – 226 OZ). V prípade, že manželia nešpecifikovali pred uzavretím manželstva žiadnu voľbu, rozhodným právom je v zásade právo ich prvého obvyklého bydliska. Na rozdiel od zvykového práva sa v Haagskom dohovore ustanovujú tri prípady, kde sa rozhodné právo automaticky zmení (§ 7 ods. 2): v prípade, že si manželia zriaďujú svoje bydlisko v štáte ich spoločnej štátnej príslušnosti; v prípade, že po uzavretí manželstva bývajú viac ako 10 rokov v niektorom štáte; v prípade manželov, ktorí si po uzavretí manželstva nezriadili svoje obvyklé bydlisko na území rovnakého štátu (a ktorých manželský majetkový režim preto podliehal právu štátu spoločnej štátnej príslušnosti), v prípade, že si zriaďujú svoje obvyklé bydlisko v rovnakom štáte. Táto automatická zmena bude mať účinok iba v budúcnosti (v súlade s § 8 sa však manželom umožňuje, aby podriadili všetok svoj majetok novému právu za predpokladu, že táto voľba nebude mať nepriaznivý vplyv na práva tretích strán).

1.2. Majú manželia možnosť vybrať si rozhodné právo? Ak áno, ktorými zásadami sa tento výber riadi (napr. zvolené právne predpisy, formálne požiadavky, spätný účinok)?

Manželia môžu určiť rozhodné právo pre svoj manželský majetkový režim. V prípade manželských zmlúv vyhotovených pred nadobudnutím účinnosti Haagskeho dohovoru zo 14. marca 1978 (1. septembra 1992) si manželia mohli zvoliť akékoľvek rozhodné právo. Od nadobudnutia účinnosti Haagskeho dohovoru sa určenie obmedzuje na jedno z troch práv uvedených v § 3: právo štátu, ktorého je jeden z manželov v čase určenia štátnym príslušníkom, právo štátu, v ktorom má jeden z manželov v čase určenia svoje obvyklé bydlisko alebo právo prvého štátu, kde má jeden z manželov po uzavretí manželstva svoje obvyklé bydlisko. Podľa Haagskeho dohovoru sa manželom tiež umožňuje podriadiť všetok alebo časť nehnuteľného majetku právu miesta, kde sa tento nehnuteľný majetok nachádza (§ 3 ods. 2). Podľa Haagskeho dohovoru sa vyžaduje, aby sa určenie rozhodného práva výslovne stanovilo, inak nutne vyplynie z ustanovení predmanželskej zmluvy (§ 11).

Manželia môžu rozhodné právo pre svoj manželský majetkový režim počas obdobia trvania svojho manželstva zmeniť. V tomto prípade Haagsky dohovor platí aj pre manželov, ktorí uzavreli manželstvo pred nadobudnutím jeho účinnosti, pokiaľ sa voľba uskutočnila po nadobudnutí účinnosti Dohovoru (§ 21). Tu sa určenie obmedzuje na jedno z dvoch práv uvedených v § 6: právo ktoréhokoľvek štátu, ktorého je jeden z manželov v čase určenia štátnym príslušníkom alebo právo štátu, v ktorom má jeden z manželov v čase určenia svoje obvyklé bydlisko. Podľa Haagskeho dohovoru sa manželom umožňuje podriadiť všetok alebo časť nehnuteľného majetku právu miesta, kde sa tento nehnuteľný majetok nachádza (§ 6 ods 2). Nový zákon sa uplatňuje spätne odo dňa uzavretia manželstva s výhradou práv tretích osôb, ale manželia sa môžu rozhodnúť, že zmena rozhodného práva a teda prípadne aj manželského majetkového režimu sa uplatní len do budúcna; v takom prípade by im malo byť odporúčané svoj predchádzajúci manželský majetkový režim ukončiť. Zákonom 97-987 z 28. októbra 1997 sa zmenil a doplnil občiansky zákonník s cieľom prispôsobiť ho ustanoveniam Haagskeho dohovoru a zabezpečiť verejnú známosť, pokiaľ ide o zmenu majetkového režimu manželov dosiahnutého uplatnením cudzieho práva.