Páry v Grécko

Páry v Grécko

Páry v Grécko

1. Ktoré rozhodné právo sa uplatňuje?

1.1. Ktoré rozhodné právo sa uplatňuje na majetok manželov? Ktoré kritériá/pravidlá sa používajú na stanovenie rozhodného práva? Ktoré medzinárodné dohovory sa musia dodržiavať v súvislosti s konkrétnymi krajinami?

Majetkový režim manželov upravujú právne predpisy, ktoré upravujú ich osobné vzťahy hneď po uzavretí manželstva (čl. 14 a 15 helénskeho občianskeho zákonníka, ďalej len HOZ), konkrétne v tomto poradí: 1. právne predpisy štátu, v ktorom mali manželia posledné spoločné občianstvo počas manželstva, ak si ho jeden z manželov ponechal; 2. v prípade, že to neplatí, právne predpisy štátu ich posledného obvyklého pobytu počas manželstva a 3. v prípade, že to neplatí, právne predpisy štátu, ku ktorému majú manželia najbližší vzťah.

1.2. Majú manželia možnosť vybrať si rozhodné právo? Ak áno, ktorými zásadami sa tento výber riadi (napr. zvolené právne predpisy, formálne požiadavky, spätný účinok)?

Manželia si nemôžu zvoliť rozhodné právo, ktoré sa bude vzťahovať na ich majetok, formou zmluvy. Haagsky dohovor zo 14. marca 1978, ktorý sa zaoberá touto otázkou, nebol v Grécku ratifikovaný. Preto platia grécke predpisy o medzinárodnom práve súkromnom ex lege.