Páry v Holandsko

Páry v Holandsko

Páry v Holandsko

1. Ktoré rozhodné právo sa uplatňuje?

1.1. Ktoré rozhodné právo sa uplatňuje na majetok manželov? Ktoré kritériá/pravidlá sa používajú na stanovenie rozhodného práva? Ktoré medzinárodné dohovory sa musia dodržiavať v súvislosti s konkrétnymi krajinami?

Na základe § 10:52 Burgerlijk Wetboek (BW; občiansky zákonník) sa vzťahuje na Holandsko Haagsky dohovor o rozhodnom práve pre majetkové režimy manželov 1978 (HD), ktorý nadobudol účinnosť 1. septembra 1992 a vzťahuje sa na sobáše slávnostne uzatvorené medzi 1. septembrom 1992 a 28. januárom 2019. Na manželstvá uzatvorené pred 1. septembrom 1992 sa vzťahujú iné pravidlá. Holandsko neuzatvorilo žiadne dvojstranné dohovory. V Holandsku sa však uplatňujú osobitné medziregionálne pravidlá vzhľadom na zámorské územia patriace do Holandského kráľovstva v Karibiku. Ak nedošlo k voľbe rozhodného práva, rozhodným právom v prípade, že manželia nemajú spoločnú štátnu príslušnosť, je potom právo prvého spoločného obvyklého pobytu manželov (pozri § 4 ods. 1 HD). V prípade manželov so spoločnou štátnou príslušnosťou (pozri § 15 HD) sa za určitých podmienok uplatňuje ich vnútroštátne právo (pozri § 4 ods. 2 a § 5 HD). V prípade, že manželia nemajú ani prvé spoločné obvyklé bydlisko, ani spoločnú štátnu príslušnosť, potom platí právo štátu, s ktorým sú na základe všetkých okolností daného prípadu manželia najužšie spätí (pozrite § 4 ods. 3 HD). Rozhodné právo sa môže zmeniť udelením štátneho občianstva, prisťahovaním a po 10 rokoch pobytu v danej krajine (pozrite § 7 HD). Táto zmena má vplyv iba na budúcnosť (§ 8 HD). Tejto zmene sa dá predísť tým, že sa zvolí rozhodné právo alebo sa uzatvorí manželská zmluva.

Po prijatí európskeho nariadenia (EÚ) 2016/1103 z 24. júna 2016 sa uplatňujú nové pravidlá na určenie rozhodného práva pre všetky manželstvá uzatvorené od 29. januára 2019 a na manželstvá uzavreté pred dátumom nadobudnutia účinnosti ak si manželia zvolili rozhodné právo pre ich manželský režim od 29. januára 2019.

Pri absencii voľby práva článok 26 stanovuje hierarchiu spojovacích faktorov s cieľom určiť rozhodné právo takto.
  • Prvé spoločné obvyklé bydlisko manželov po uzavretí manželstva.
  • Ak to nie je - spoločná štátna príslušnosť manželov v čase uzavretia manželstva. Toto kritérium nemožno použiť, ak manželia majú niekoľko spoločných štátnych príslušností.
  • Ak to nie je - zákon štátu, s ktorým majú manželia spoločne najužšie väzby v čase uzavretia manželstva.

Na základe výnimky a za predpokladu, že o to jeden z manželov požiada, príslušný justičný orgán môže rozhodnúť, že sa uplatní právo štátu iného, než je štát prvého spoločného obvyklého pobytu po uzavretí manželstva (článok 22.3), ale iba ak by mali v tomto štáte obvyklý pobyt dlhšie ako v prvom spoločnom obvyklom pobyte.

1.2. Majú manželia možnosť vybrať si rozhodné právo? Ak áno, ktorými zásadami sa tento výber riadi (napr. zvolené právne predpisy, formálne požiadavky, spätný účinok)?

Manželia sa môžu pred alebo počas manželstva rozhodnúť, že sa na ich manželský majetok bude vzťahovať osobitné právo. Do 28. januára 2019 sa môžu rozhodnúť pre právo miesta obvyklého pobytu jedného z manželov alebo pre právo štátnej príslušnosti ktoréhokoľvek z manželov a pre nehnuteľný majetok podľa práva miesta, kde sa majetok nachádza (pozrite § 3 a § 6 HD). Určenie konkrétneho práva sa musí výslovne dohodnúť alebo musí jednoznačne vyplývať z manželskej zmluvy (pozrite § 11 HD). To je prípad, keď sa odkazuje na konkrétne paragrafy zákonov v manželskej zmluve. Forma voľby rozhodného práva sa riadi formálnymi požiadavkami na manželské zmluvy a upravuje ju buď zvolené právo, alebo miesto, kde sa uskutočňuje voľba rozhodného práva (pozrite § 13 HD). Ak sa počas manželstva uskutočňuje voľba alebo zmena rozhodného práva, potom sa to považuje za podnet na to, že sa manželia musia dohodnúť na existujúcom režime.

V nariadení (EÚ) č. 2016/1103 sa ustanovuje možnosť výberu práva jedného zo štátov, ktorých je aspoň jeden z manželov štátnym príslušníkom alebo právo obvyklého pobytu jedného z manželov v čase výberu ako zákon uplatniteľný na majetkový režim manželov (článok 22). Táto voľba sa môže platne uskutočniť až od 29. januára 2019 v rámci manželskej zmluvy alebo dohody o výbere rozhodného práva a v súlade s formálnymi požiadavkami stanovenými v článku 23.

Napokon výber právneho poriadku uplatniteľného na manželský majetkový režim počas manželstva bude mať účinok iba v budúcnosti ak sa manželia nedohodnú inak a bez toho, aby boli dotknuté práva tretích strán.

Tieto nové pravidlá platia pre všetkých manželov kedykoľvek sa zosobášia, ak vykonajú voľbu práva po 29. januári 2019.