Páry v Lotyšsko

Páry v Lotyšsko

Páry v Lotyšsko

1. Ktoré rozhodné právo sa uplatňuje?

1.1. Ktoré rozhodné právo sa uplatňuje na majetok manželov? Ktoré kritériá/pravidlá sa používajú na stanovenie rozhodného práva? Ktoré medzinárodné dohovory sa musia dodržiavať v súvislosti s konkrétnymi krajinami?

Majetkový režim manželov upravuje lotyšské právo, ak miesto obvyklého bydliska manželov je v Lotyšsku. Ak sa majetok manželov nachádza v Lotyšsku, na manželov sa vzťahuje lotyšské právo aj v prípade, ak nemajú miesto pobytu v Lotyšsku § 13 lotyšského občianskeho zákonníka (OZ)).

1.2. Majú manželia možnosť vybrať si rozhodné právo? Ak áno, ktorými zásadami sa tento výber riadi (napr. zvolené právne predpisy, formálne požiadavky, spätný účinok)?

Lotyšské právo neumožňuje voľbu práva.