Páry v Malta

Páry v Malta

Páry v Malta

1. Ktoré rozhodné právo sa uplatňuje?

1.1. Ktoré rozhodné právo sa uplatňuje na majetok manželov? Ktoré kritériá/pravidlá sa používajú na stanovenie rozhodného práva? Ktoré medzinárodné dohovory sa musia dodržiavať v súvislosti s konkrétnymi krajinami?

V súvislosti s nehnuteľným majetkom sa uplatňuje pravidlo lex rei sitae. To znamená, že majetok podlieha právu krajiny, v ktorej sa nachádza.

1.2. Majú manželia možnosť vybrať si rozhodné právo? Ak áno, ktorými zásadami sa tento výber riadi (napr. zvolené právne predpisy, formálne požiadavky, spätný účinok)?

Pre manželov neexistuje možnosť zvoliť si rozhodné právo upravujúce majetkový režim manželov.