Páry v Nemecko

Páry v Nemecko

Páry v Nemecko

1. Ktoré rozhodné právo sa uplatňuje?

1.1. Ktoré rozhodné právo sa uplatňuje na majetok manželov? Ktoré kritériá/pravidlá sa používajú na stanovenie rozhodného práva? Ktoré medzinárodné dohovory sa musia dodržiavať v súvislosti s konkrétnymi krajinami?

Pri sobášoch uzatvorených do 28. januára 2019 sa uplatňujú nemecké vnútroštátne pravidlá. V prípade, že si manželia nezvolia právo, bude platiť spoločné národné právo v čase uzavretia manželstva.  Ak manželia nemajú v tomto čase rovnakú štátnu príslušnosť, bude platiť právo štátu, v ktorom majú spoločné bydlisko. Účinky manželstva môžu podliehať aj právu, s ktorým majú manželia spoločne najužšie väzby (§ 15 ods. 1 EGBGB [úvodný predpis nemeckého občianskeho súdneho poriadku] spolu s § 14 ods. 1 podods. 1 – 3 EGBGB).

§ 16 ods. 1 EGBGB obsahuje ustanovenie týkajúce sa ochrany tretích strán konajúcich v dobrej viere, ktoré sa oprávnene spoliehajú na platnosť nemeckého majetkového režimu manželov, ak nie je iný režim zapísaný v registri majetkových režimov.

Dohoda o priateľstve medzi Nemeckom a Iránom zo 17. februára 1929 zabezpečuje, aby sa na manželov, ak sú obaja Iránci žijúcimi v Nemecku, a na manželov, ak sú obaja Nemci žijúci v Iráne, vzťahovalo príslušné vnútroštátne právo (pozri tiež záverečný protokol týkajúci sa § 8 ods. 3 Dohody). Okrem toho platia podľa § 15 ods. 4 EGBGB aj ustanovenia zákona o majetkovom režime manželov presídlených (nemeckých) občanov a utečencov.

Po prijatí európskeho nariadenia (EÚ) 2016/1103 z 24. júna 2016 sa uplatňujú nové pravidlá na určenie rozhodného práva pre všetky manželstvá uzatvorené od 29. januára 2019 a na manželstvá uzavreté pred dátumom nadobudnutia účinnosti ak si manželia zvolili rozhodné právo pre ich manželský režim od 29. januára 2019.

Pri absencii voľby práva článok 26 stanovuje hierarchiu spojovacích faktorov s cieľom určiť rozhodné právo takto.
  • Prvé spoločné obvyklé bydlisko manželov po uzavretí manželstva.
  • Ak to nie je - spoločná štátna príslušnosť manželov v čase uzavretia manželstva. Toto kritérium nemožno použiť, ak manželia majú niekoľko spoločných štátnych príslušností.
  • Ak to nie je - zákon štátu, s ktorým majú manželia spoločne najužšie väzby v čase uzavretia manželstva.

Výnimočne a za predpokladu, že o to jeden z manželov požiada, príslušný justičný orgán môže rozhodnúť, že sa uplatní právo štátu iného, ako je štát prvého spoločného obvyklého pobytu po uzavretí manželstva (článok 22.3).

1.2. Majú manželia možnosť vybrať si rozhodné právo? Ak áno, ktorými zásadami sa tento výber riadi (napr. zvolené právne predpisy, formálne požiadavky, spätný účinok)?

Do 28. januára 2019 nemecké právo v zásade umožňuje voľbu rozhodného práva, ale obmedzuje ho na určité právne systémy. Napríklad si možno vybrať právo štátu, ak v ňom má jeden z manželov štátnu príslušnosť alebo svoje obvyklé bydlisko. Výlučne vzhľadom na nehnuteľnosť si však možno zvoliť aj právo štátu, v ktorom sa nehnuteľnosť nachádza (§ 15 ods. 2 EGBGB). Voľba práva sa musí zaznamenať vo verejnej listine. V prípade, že sa voľba práva vykoná v zahraničí, bude postačujúce splnenie určitých formálnych požiadaviek vzťahujúcich sa na manželské zmluvy, ktoré ukladá zvolené právo alebo právo v mieste, kde sa voľba uskutočnila (§ 14 ods. 4 EGBGB a 15 ods. 3 EGBGB).

V nariadení (EÚ) č. 2016/1103 sa ustanovuje možnosť výberu práva jedného zo štátov, ktorých je aspoň jeden z manželov štátnym príslušníkom alebo práva obvyklého pobytu jedného z manželov v čase voľby rozhodného práva pre majetkový režim manželov (článok 22). Táto voľba sa môže platne uskutočniť len od 29. januára 2019 v rámci manželskej zmluvy alebo dohody o výbere rozhodného práva a v súlade s formálnymi požiadavkami stanovenými v článku 23. Manželia môžu zabezpečiť svoj majetkový režim v manželských veciach podľa zmluvy (manželská zmluva). Manželská zmluva musí byť registrovaná u notára a musia byť prítomné obe strany. (§ 1408, 1410 Nemecký občiansky zákonník ("BGB")).

Napokon výber právneho poriadku uplatniteľného na manželský majetkový režim počas manželstva bude mať účinok iba v budúcnosti ak sa manželia nedohodnú inak a bez toho, aby boli dotknuté práva tretích strán.