Páry v Poľsko

Páry v Poľsko

Páry v Poľsko

1. Ktoré rozhodné právo sa uplatňuje?

1.1. Ktoré rozhodné právo sa uplatňuje na majetok manželov? Ktoré kritériá/pravidlá sa používajú na stanovenie rozhodného práva? Ktoré medzinárodné dohovory sa musia dodržiavať v súvislosti s konkrétnymi krajinami?

Osobné a majetkové vzťahy medzi manželmi podliehajú právu krajiny, ktorej sú obaja manželia štátnymi príslušníkmi (§ 51 ods. 1 medzinárodného práva súkromného). V prípade, že manželia nie sú rovnakej národnosti, uplatňuje sa právo krajiny, kde majú obaja manželia bydlisko  („bydlisko " je miesto, kde osoba žije s úmyslom vytvoriť si tam svoje trvalé bydlisko, § 25 občianskeho zákonníka). V prípade, že manželia nemajú trvalé bydlisko v rovnakej krajine, uplatní sa právo krajiny, kde majú obaja manželia svoj pobyt. Ak manželia nemajú svoje pobyt  v rovnakej krajine, uplatňuje sa právo krajiny, s ktorou sú manželia najviac spätí (§ 51 ods. 2 medzinárodného práva súkromného).

1.2. Majú manželia možnosť vybrať si rozhodné právo? Ak áno, ktorými zásadami sa tento výber riadi (napr. zvolené právne predpisy, formálne požiadavky, spätný účinok)?

Manželia sa môžu rozhodnúť, že ich majetkové vzťahy a manželská zmluva budú podliehať právu krajiny štátnej príslušnosti jedného z manželov alebo krajiny, kde má jeden z manželov trvalé bydlisko alebo pobyt. Môžu si zvoliť rozhodné právo buď pred vstupom do manželstva alebo počas manželstva (§ 52 ods. 1 medzinárodného práva súkromného). V prípade, že tak neurobia, manželská zmluva sa bude riadiť právom, ktoré bolo uplatniteľné na osobné a majetkové vzťahy medzi manželmi v okamihu uzavretia zmluvy (§ 52 ods. 2 medzinárodného práva súkromného).

Aby bola voľba rozhodného práva platná, musí mať formu stanovenú pre manželské zmluvy podľa vybraného práva alebo práva krajiny, v ktorej sa voľba rozhodného práva uskutočňuje (§ 52 ods. 3 medzinárodného práva súkromného). Podľa poľského práva musí mať manželská  zmluva formu notárskej verejnej listiny (§ 73 ods. 2 občianskeho zákonníka a § 47 ods. 1 zákona o rodine a opatrovníctve).