Páry v Portugalsko

Páry v Portugalsko

Páry v Portugalsko

1. Ktoré rozhodné právo sa uplatňuje?

1.1. Ktoré rozhodné právo sa uplatňuje na majetok manželov? Ktoré kritériá/pravidlá sa používajú na stanovenie rozhodného práva? Ktoré medzinárodné dohovory sa musia dodržiavať v súvislosti s konkrétnymi krajinami?

Pri sobášoch uzatvorených do 28. januára 2019 sa manželský majetkový režim a ich manželské zmluvy riadia spoločným vnútroštátnym právom manželov v čase uzavretia manželstva. Ak nemajú spoločnú štátnu príslušnosť, uplatňuje sa právo krajiny ich spoločného obvyklého pobytu v čase manželstva. Ak nemajú ani spoločný obvyklý pobyt, rozhodným právom je právo krajiny, v ktorej sa manželský pár prvý krát usadí. (§ 53 portugalského občianskeho zákonníka (OZ)).

Po prijatí európskeho nariadenia (EÚ) 2016/1103 z 24. júna 2016 sa uplatňujú nové pravidlá na určenie rozhodného práva pre všetky manželstvá uzatvorené od 29. januára 2019 a na manželstvá uzavreté pred dátumom nadobudnutia účinnosti ak si manželia zvolili rozhodné právo pre ich manželský režim od 29. januára 2019.

Pri absencii voľby práva článok 26 stanovuje hierarchiu spojovacích faktorov s cieľom určiť rozhodné právo takto.
  • Prvé spoločné obvyklé bydlisko manželov po uzavretí manželstva.
  • Ak to nie je - spoločná štátna príslušnosť manželov v čase uzavretia manželstva. Toto kritérium nemožno použiť, ak manželia majú niekoľko spoločných štátnych príslušností.
  • Ak to nie je - zákon štátu, s ktorým majú manželia spoločne najužšie väzby v čase uzavretia manželstva.

Výnimočne a za predpokladu, že o to jeden z manželov požiada, príslušný justičný orgán môže rozhodnúť, že sa uplatní právo štátu iného, ako je štát prvého spoločného obvyklého pobytu po uzavretí manželstva (článok 22.3).

1.2. Majú manželia možnosť vybrať si rozhodné právo? Ak áno, ktorými zásadami sa tento výber riadi (napr. zvolené právne predpisy, formálne požiadavky, spätný účinok)?

Do 28. januára 2019 si manželia nemôžu zvoliť rozhodné právo (§ 1718 OZ).

V nariadení (EÚ) č. 2016/1103 sa ustanovuje možnosť výberu práva jedného zo štátov, ktorých je aspoň jeden z manželov štátnym príslušníkom alebo právo obvyklého pobytu jedného z manželov v čase výberu ako zákon uplatniteľný na majetkový režim manželov (článok 22). Táto voľba sa môže platne uskutočniť až od 29. januára 2019 v rámci manželskej zmluvy alebo dohody o výbere rozhodného práva a v súlade s formálnymi požiadavkami stanovenými v článku 23. V Portugalsku na to, aby bola voľba práva platná po formálnej stránke, musí mať formu manželskej zmluvy, verejnej listiny vydanej notárom alebo vyhlásením pred úradníkom v registri osobného stavu (článok 1710 Občianskeho zákonníka).

Napokon výber právneho poriadku uplatniteľného na manželský majetkový režim počas manželstva bude mať účinok iba v budúcnosti ak sa manželia nedohodnú inak a bez toho, aby boli dotknuté práva tretích strán.