Páry v Rakúsko

Páry v Rakúsko

Páry v Rakúsko

1. Ktoré rozhodné právo sa uplatňuje?

1.1. Ktoré rozhodné právo sa uplatňuje na majetok manželov? Ktoré kritériá/pravidlá sa používajú na stanovenie rozhodného práva? Ktoré medzinárodné dohovory sa musia dodržiavať v súvislosti s konkrétnymi krajinami?

Ak si manželia nevyberú rozhodné právo sami, bude sa uplatňovať právo so zreteľom na osobné právne účinky manželstva v čase jeho trvania (§ 19 Internationales Privatrechts-Gesetz, IPRG). To zodpovedá bežnému, alebo v prípade jeho neexistencie, poslednému spoločnému osobnému štatútu (= národnosti) pod podmienkou, že si ho jeden z manželov ponechal (§ 18 para 1 Z 1 IPRG). V opačnom prípade sa uplatňuje právo štátu, v ktorom majú obaja manželia obvyklý pobyt, alebo v prípade jeho neexistencie, právo štátu, v ktorom mali obaja svoj posledný známy obvyklý pobyt za predpokladu, že si ho jeden z manželov ponechal (§ 18 para 1 Z 2 IPRG).

1.2. Majú manželia možnosť vybrať si rozhodné právo? Ak áno, ktorými zásadami sa tento výber riadi (napr. zvolené právne predpisy, formálne požiadavky, spätný účinok)?

Manželia majú možnosť slobodne si vybrať právny poriadok, ktorý sa bude uplatňovať na ich majetok. Ak to nie je v rozpore s verejným poriadkom Rakúska (§ 6 IPRG), majú manželia neobmedzený výber – zvolené rozhodné právo nemusí byť vo vzťahu k manželstvu. Rozhodné právo musí byť zvolené výslovne (§ 19 IPRG).