Páry v Slovensko

Páry v Slovensko

Páry v Slovensko

1. Ktoré rozhodné právo sa uplatňuje?

1.1. Ktoré rozhodné právo sa uplatňuje na majetok manželov? Ktoré kritériá/pravidlá sa používajú na stanovenie rozhodného práva? Ktoré medzinárodné dohovory sa musia dodržiavať v súvislosti s konkrétnymi krajinami?

Osobné a majetkové vzťahy manželov upravuje právo štátu, ktorého sú manželia štátnymi príslušníkmi. Ak sú manželia príslušníkmi rôznych štátov, upravuje tieto vzťahy slovenské právo. Manželské zmluvy upravuje právo, ktoré sa vzťahuje na majetkové vzťahy manželov v čase uzavretia zmluvy (§ 21 zákona o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom (ZMPS).

1.2. Majú manželia možnosť vybrať si rozhodné právo? Ak áno, ktorými zásadami sa tento výber riadi (napr. zvolené právne predpisy, formálne požiadavky, spätný účinok)?

Voľba práva nie je na Slovensku možná.