Páry v Španielsko

Páry v Španielsko

Páry v Španielsko

1. Ktoré rozhodné právo sa uplatňuje?

1.1. Ktoré rozhodné právo sa uplatňuje na majetok manželov? Ktoré kritériá/pravidlá sa používajú na stanovenie rozhodného práva? Ktoré medzinárodné dohovory sa musia dodržiavať v súvislosti s konkrétnymi krajinami?

Pri sobášoch uzatvorených do 28. januára 2019 sa uplatňujú španielske vnútroštátne pravidlá. Účinky manželstva upravuje spoločné osobné právo manželov (stanovené podľa štátnej príslušnosti a ak sú obaja manželia Španieli, aj „vecindad civil” (regionálne právo), podľa ktorého sa určuje, ktorý z rôznych španielskych systémov bude platiť) v čase, keď bolo uzavreté manželstvo. V prípade, že také právo neexistuje, upravujú sa tieto účinky osobným právom alebo právom obvyklého pobytu jedného z manželov po dohode oboch manželov vo verejnej listine pred uzavretím manželstva. V prípade, že si manželia nevyberú takéto právo, účinky manželstva upravuje právo spoločného obvyklého bydliska bezprostredne po uzavretí manželstva, alebo ak neexistuje takéto bydlisko, právo miesta, v ktorom bolo manželstvo uzavreté (§ 9 ods. 2 OZ).

Ak nie je možné stanoviť príslušné právo (t. j. v prípade manželov s rôznym regionálnym právom vecindad civil, ktorí neuzavreli zmluvu pred uzavretím manželstva, nemajú spoločné obvyklé bydlisko po uzavretí manželstva a uzavreli manželstvo v zahraničí), na manželov Španielov sa budú vzťahovať kolízne normy (§ 16 ods. 3 OZ).

Po prijatí európskeho nariadenia (EÚ) 2016/1103 z 24. júna 2016 sa uplatňujú nové pravidlá na určenie rozhodného práva pre všetky manželstvá uzatvorené od 29. januára 2019 a na manželstvá uzavreté pred dátumom nadobudnutia účinnosti ak si manželia zvolili rozhodné právo pre ich manželský režim od 29. januára 2019.

Pri absencii voľby práva článok 26 stanovuje hierarchiu spojovacích faktorov s cieľom určiť rozhodné právo takto.
  • Prvé spoločné obvyklé bydlisko manželov po uzavretí manželstva.
  • Ak to nie je - spoločná štátna príslušnosť manželov v čase uzavretia manželstva. Toto kritérium nemožno použiť, ak manželia majú niekoľko spoločných štátnych príslušností.
  • Ak to nie je - zákon štátu, s ktorým majú manželia spoločne najužšie väzby v čase uzavretia manželstva.

Výnimočne a za predpokladu, že o to jeden z manželov požiada, príslušný justičný orgán môže rozhodnúť, že sa uplatní právo štátu iného, ako je štát prvého spoločného obvyklého pobytu po uzavretí manželstva (článok 22.3).

1.2. Majú manželia možnosť vybrať si rozhodné právo? Ak áno, ktorými zásadami sa tento výber riadi (napr. zvolené právne predpisy, formálne požiadavky, spätný účinok)?

Až do 28. januára 2019 majú slobodný výber práva iba manželia rôznych národností. V súlade s ustanoveniami uvedenými v bode 1.1 si môžu zvoliť právo jedného z manželov (t.j. osobného práva ktoréhokoľvek z manželov - pozri vyššie) alebo práva obvyklého pobytu jedného z manželov v čase slávnostného uzavretia manželstva) (§ 9 ods. 2 OZ).

V nariadení (EÚ) č. 2016/1103 sa ustanovuje možnosť výberu práva jedného zo štátov, ktorých je aspoň jeden z manželov štátnym príslušníkom alebo práva obvyklého pobytu jedného z manželov v čase voľby rozhodného práva pre majetkový režim manželov (článok 22). Táto voľba sa môže platne uskutočniť až od 29. januára 2019 v rámci manželskej zmluvy alebo dohody o voľbe rozhodného práva a v súlade s formálnymi požiadavkami stanovenými v článku 23, čo znamená, že je povinná forma notárskej zápisnice.

Napokon voľba rozhodného práva pre manželský majetkový režim počas manželstva bude mať účinok iba v budúcnosti, ak sa manželia nedohodnú inak a bez toho, aby boli dotknuté práva tretích strán.