Pari v Belgija

Pari v Belgija

Pari v Belgija

1. Katero pravo se uporablja?

1.1. Katero pravo se uporablja za urejanje premoženja para? Kateri kriteriji/pravila se uporabljajo za določanje prava, ki se uporablja? Katere mednarodne konvencije je potrebno upoštevati za določene države?

Za zakonske zveze, sklenjene do 28. januarja 2019, se uporabljajo belgijske državne uredbe. Če si zakonca nista izbrala prava, je zakonsko premoženje podrejeno pravu države, na katere ozemlju sta si po poroki uredila prvo stalno prebivališče. Če nimata skupnega stalnega prebivališča v isti državi, se uporablja pravo države, katere državljanstvo sta imela ob poroki. V drugih primerih se uporablja pravo države, v kateri sta sklenila zakonsko zvezo (51. člen Zakona o mednarodnem zasebnem pravu – (ZMZP). Kar zadeva nekatere države, ni nobene mednarodne konvencije, ki bi jo bilo treba upoštevati.

Po sprejetju Evropske uredbe (EU) 2016/1103 z dne 24. junija 2016 veljajo se uporabno pravo določa z novimi pravili, ki veljajo za vse poročne zveze, sklenjene od 29. januarja 2019, pa tudi za tiste, ki so se sklenile pred datumom, ko bodo začela učinkovati, če sta si namreč zakonca za urejanje premoženjskih razmerij izbrala pravo, uporabno od 29. januarja 2019.

Če si zakonca nista izbrala prava, 26. člen podaja hierarhijo povezovalnih dejavnikov za določitev uporabnega prava, kakor sledi.
  • Prvo skupno stalno prebivališče zakoncev po sklenitvi zakonske zveze.
  • Če tega ni, skupno državljanstvo zakoncev v času poroke. Tega kriterija ni mogoče uporabiti, če imata zakonca več skupnih državljanstev.
  • Če niti tega ni, pravo države, s katero sta najtesneje povezana.

Pristojna sodna oblast lahko na zahtevo enega od zakoncev izjemoma sklene, da se bo namesto zakona o prvem skupnem stalnem prebivališču po poroki uporabljal kateri drug državni zakon (člen 22.3).

1.2. Ali imata zakonca možnost izbire prava, ki se uporablja? Če ga imata, s katerimi načeli se ta izbira ureja (npr. zakoni, ki bodo izbrani, formalne zahteve, retroaktivnost)?

Do 28. januarja 2019 imata zakonca možnost, da si izbereta uporabno pravo, in lahko se odločita za eno izmed naslednjih pravnih ureditev: (i) pravo države, na katere ozemlju si zakonca po sklenitvi zakonske zveze uredita prvo običajno prebivališče; (ii) pravo države, na katere ozemlju ima eden od njiju svoje običajno prebivališče v trenutku izbire; (iii) pravo države, katere državljanstvo ima eden od njiju v trenutku izbire (49. člen ZMZP.). Odločitev se sprejme v pisni obliki, opremljeni z datumom in podpisi obeh strank (na koncu 1. odstavka 52. člena ZMZP.). Praviloma odločitev učinkuje vnaprej, vendar se zakonca lahko dogovorita drugače. (2. odstavek 50. člena ZMZP.).

Uredba (EU) 2016/1103 predpisuje, da si zakonca kot uporabno pravo za urejanje zakonskega premoženja lahko izbereta pravo države, katere državljan je vsaj eden od njiju, ali pravo države, v kateri imata oba stalno prebivališče (22. člen). Od 29. januarja 2019 je ta izbira veljavna samo v okviru poročne pogodbe ali dogovora o izbiri uporabnega prava, v skladu s formalnimi zahtevami, ki jih podaja 23. člen. V Belgiji mora izbiro prava zapisati notar v obliki verodostojne listine (člen 1392 Civilnega zakonika, v nadaljevanju CZ).

In končno, izbira prava, uporabnega za urejanje zakonskega premoženja, bo učinkovala samo v prihodnosti, razen če se zakonca dogovorita drugače, a ne v škodo pravic tretjih.