Pari v Portugalska

Pari v Portugalska

Pari v Portugalska

1. Katero pravo se uporablja?

1.1. Katero pravo se uporablja za urejanje premoženja para? Kateri kriteriji/pravila se uporabljajo za določanje prava, ki se uporablja? Katere mednarodne konvencije je potrebno upoštevati za določene države?

V zakonskih zvezah, sklenjenih do 28. januarja 2019, poročne pogodbe in zakonsko premoženje ureja običajno državno pravo zakoncev iz časa poroke. Če nimata istega državljanstva, se uporablja pravo države njunega skupnega običajnega bivališča v času zakonske zveze. Če nimata niti skupnega običajnega bivališča, se uporablja pravo države, v kateri je poročeni par najprej prebival (člen 53 Portugalskega civilnega zakonika (CC)).

Po sprejetju Evropske uredbe (EU) 2016/1103 z dne 24. junija 2016 veljajo se uporabno pravo določa z novimi pravili, ki veljajo za vse poročne zveze, sklenjene od 29. januarja 2019, pa tudi za tiste, ki so se sklenile pred datumom, ko bodo začela učinkovati, če sta si namreč zakonca za urejanje premoženjskih razmerij izbrala pravo, uporabno od 29. januarja 2019.

Če si zakonca nista izbrala prava, 26. člen podaja hierarhijo povezovalnih dejavnikov za določitev uporabnega prava, kakor sledi.
  • Prvo skupno stalno prebivališče zakoncev po sklenitvi zakonske zveze.
  • Če tega ni, skupno državljanstvo zakoncev v času poroke. Tega kriterija ni mogoče uporabiti, če imata zakonca več skupnih državljanstev.
  • Če niti tega ni, pravo države, s katero sta najtesneje povezana.

Pristojna sodna oblast lahko na zahtevo enega od zakoncev izjemoma sklene, da se bo namesto zakona o prvem skupnem stalnem prebivališču po poroki uporabljal kateri drug državni zakon (člen 22.3).

1.2. Ali imata zakonca možnost izbire prava, ki se uporablja? Če ga imata, s katerimi načeli se ta izbira ureja (npr. zakoni, ki bodo izbrani, formalne zahteve, retroaktivnost)?

Do 28. januarja 2019 si zakonca ne moreta izbrati uporabnega prava (člen 1718 CC).

Uredba (EU) 2016/1103 predpisuje, da si zakonca kot uporabno pravo za urejanje zakonskega premoženja lahko izbereta pravo države, katere državljan je vsaj eden od njiju, ali pravo države, v kateri imata oba stalno prebivališče (22. člen). Od 29. januarja 2019 je ta izbira veljavna samo v okviru poročne pogodbe ali dogovora o izbiri uporabnega prava, v skladu s formalnimi zahtevami, ki jih podaja 23. člen. Na Portugalskem mora biti izbira prava, če naj bo veljavna, opravljena v poročni pogodbi, z verodostojno listino, ki jo izda notar, ali pa z izjavo pred javnim uradnikom, ki ureja seznam matičnega urada (1710. člen Civilnega zakonika).

In končno, izbira prava, uporabnega za urejanje zakonskega premoženja, bo učinkovala samo v prihodnosti, razen če se zakonca dogovorita drugače, a ne v škodo pravic tretjih.