Pari v Sloveniji

Pari v Sloveniji

Pari v Sloveniji

1. Katero pravo se uporablja?

1.1. Katero pravo se uporablja za urejanje premoženja para? Kateri kriteriji/pravila se uporabljajo za določanje prava, ki se uporablja? Katere mednarodne konvencije je potrebno upoštevati za določene države?

Za osebna in zakonska premoženjska razmerja zakoncev se uporabi pravo države, katere državljana sta. Če sta zakonca državljana različnih držav, se uporabi pravo države, v kateri imata stalno prebivališče. Če zakonca nimata niti istega državljanstva niti stalnega prebivališča v isti državi, se uporabi pravo države, v kateri sta imela zadnje skupno prebivališče. Če prava, ki naj se uporabi, na podlagi teh pravil ni mogoče določiti, se uporabi pravo države, s katero sta zakonca najtesneje povezana (člen 38(1) Zakona o mednarodnem zasebnem pravu in postopku).

Lastninska razmerja med neporočenima, skupaj živečima partnerjema, na podoben način ureja pravo države, katere državljana sta. Če sta državljana različnih držav, se uporabi pravo države, v kateri imata skupno prebivališče.

Če je poročeni par sklenil pogodbo o njunem premoženju, se uporabi pravo, ki se je uporabljajo za njuna premoženjska razmerja v času sklenitve pogodbe.

Bilateralni sporazumi o mednarodni pravni pomoči, ki vsebujejo pravila o koliziji zakonov o zakonskih premoženjskih odnosih, so bili sklenjeni s Češko republiko, Francijo, Madžarsko, Mongolijo, Poljsko, Romunijo, Rusko federacijo in Slovaško (glej http://www.mp.gov.si/).

1.2. Ali imata zakonca možnost izbire prava, ki se uporablja? Če ga imata, s katerimi načeli se ta izbira ureja (npr. zakoni, ki bodo izbrani, formalne zahteve, retroaktivnost)?

Zakonca lahko izbereta pravo, ki se uporabi za njuna premoženjska razmerja, če zakon, ki se je prvotno uporabljal za njuna premoženjska razmerja, dovoljuje to izbiro (člen 39 Zakona o mednarodnem zasebnem pravu in postopku). Izbrano pravo pa se ne uporabi, če učinek te uporabe nasprotuje javni politiki Republike Slovenije (člen 6 Zakona o mednarodnem zasebnem pravu in postopku). Slovenska zakonodaja sama po sebi ne omogoča izbire uporabnega prava.