Pari v Španija

Pari v Španija

Pari v Španija

1. Katero pravo se uporablja?

1.1. Katero pravo se uporablja za urejanje premoženja para? Kateri kriteriji/pravila se uporabljajo za določanje prava, ki se uporablja? Katere mednarodne konvencije je potrebno upoštevati za določene države?

Za zakonske zveze, sklenjene do 28. januarja 2019, se uporablja špansko državno pravo. Učinke zakonske zveze ureja skupno zasebno pravo zakoncev (določeno z državljanstvom, če sta oba zakonca državljana Španije, pa tudi z „ vecindad civil“, ki določa, kateri od raznih španskih sistemov se lahko uporablja) v času sklenitve zakonske zveze. V odsotnosti tega prava se zanju uporablja zasebno pravo ali pravo običajnega prebivališča enega od zakoncev, o čemer se zakonca dogovorita v javni listini pred sklenitvijo zakonske zveze. Če te izbire prava nista opravila, učinke zakonske zveze ureja pravo njunega skupnega prebivališča takoj po sklenitvi zakonske zveze, če to bivališče ne obstaja, pa pravo kraja, kjer je bila sklenjena zakonska zveza (člen 9, odstavek 2 CC).

Če uporabnega prava ni mogoče določiti (tj. za zakonca z različnima vecindad civil, ki pred sklenitvijo zakonske zveze nista sklenila sporazuma, nimata skupnega običajnega prebivališča po sklenitvi zakonske zveze in sta zakonsko zvezo sklenila v tujini), se uporablja pravilo o koliziji za zakonske zveze, sklenjene med državljani Španije (člen 16, odstavek 3 CC).

Po sprejetju Evropske uredbe (EU) 2016/1103 z dne 24. junija 2016 veljajo se uporabno pravo določa z novimi pravili, ki veljajo za vse poročne zveze, sklenjene od 29. januarja 2019, pa tudi za tiste, ki so se sklenile pred datumom, ko bodo začela učinkovati, če sta si namreč zakonca za urejanje premoženjskih razmerij izbrala pravo, uporabno od 29. januarja 2019.

Če si zakonca nista izbrala prava, 26. člen podaja hierarhijo povezovalnih dejavnikov za določitev uporabnega prava, kakor sledi.
  • Prvo skupno stalno prebivališče zakoncev po sklenitvi zakonske zveze.
  • Če tega ni, skupno državljanstvo zakoncev v času poroke. Tega kriterija ni mogoče uporabiti, če imata zakonca več skupnih državljanstev.
  • Če niti tega ni, pravo države, s katero sta najtesneje povezana.

Pristojna sodna oblast lahko na zahtevo enega od zakoncev izjemoma sklene, da se bo namesto zakona o prvem skupnem stalnem prebivališču po poroki uporabljal kateri drug državni zakon (člen 22.3).

1.2. Ali imata zakonca možnost izbire prava, ki se uporablja? Če ga imata, s katerimi načeli se ta izbira ureja (npr. zakoni, ki bodo izbrani, formalne zahteve, retroaktivnost)?

Do 28. januarja 2019 si zakonca smeta prosto izbrati uporabno pravo samo v primeru, če nimata istega državljanstva. V skladu z določbami, ki so popisane v 1.1, si lahko izbereta pravo obeh pogodbenih strank (tj. osebno pravo moža ali žene – glej zgoraj – ali pravo skupnega stalnega prebivališča iz časa, ko sta se poročila) (2. odst. 9. člena CZ).

Uredba (EU) 2016/1103 določa, da se kot uporabno pravo za urejanje zakonskega premoženja sme izbrati pravo ene izmed držav, katere državljanstvo ima vsaj eden od zakoncev, ali pravo stalnega prebivališča obeh zakoncev v času izbire (22. člen). Od 29. januarja 2019 se ta izbira lahko uveljavi samo v okviru poročne pogodbe ali dogovora o izbiri uporabnega prava, v skladu s formalnimi zahtevami, ki so podane v 23. členu; ta formalna zahteva pomeni, da je verodostojna notarska listina obvezna.

In končno, izbira prava, uporabnega za urejanje zakonskega premoženja, bo učinkovala samo v prihodnosti, razen če se zakonca dogovorita drugače, vendar ne v škodo pravic tretjih.