Pari v Ukrajini

Pari v Ukrajini

Pari v Ukrajini

1. Katero pravo se uporablja?

1.1. Katero pravo se uporablja za premoženje zakoncev? Katera merila se uporabljajo za določitev prava, ki se uporablja? Katere mednarodne konvencije je treba upoštevatii v zvezi z določenimi državami?

Premoženje, ki ga zakonca pridobita med trajanjem zakonske zveze, je njuno skupno premoženje, tudi če eden od njiju zaradi študija, vzdrževanja gospodinjstva ali skrbi za otroke itd. Ni imel lastnega dohodka, razen če je s pogodbo ali zakonom določeno drugače.

Šteje se, da je vsaka stvar, pridobljena med zakonsko zvezo, z izjemo stvari za individualno uporabo in izjem iz 57. člena Družinskega zakonika Ukrajine, predmet skupnega premoženja zakoncev.

Ta domneva je utemeljena v 368.členu ukrajinskega civilnega zakonika in 50.členom Družinskega zakonika Ukrajine. Veljavna ukrajinska zakonodaja temelji na konceptu "enotnega statusa zakonskih posledic", v skladu s katerim velja status splošnih zakonskih posledic za vsa pravna razmerja (osebna in zakonska) med zakoncema. Ta določba je zapisana zlasti v priporočilih Odbora ministrov EU iz leta 1981 "O pravicah zakoncev v zvezi z vodenjem gospodinjstva in uporabo družinskega stanovanja".

Ukrajina je ratificirala Konvencijo o pravni pomoči in pravnih razmerjih v civilnih, družinskih in kazenskih zadevah iz leta 1993, Minsk (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/997_009).

Ukrajina je sklenila tudi sporazume o pravni pomoči v družinskih razmerjih z državami, kot so

Pomembno je poudariti, da imata zakonca pravico zavrniti zanju veljavni splošni zakoniti premoženjski režim s sklenitvijo pogodbe o ureditvi premoženjskopravnih razmerij med njima.

1.2. Ali imata zakonca možnost izbire veljavnega prava? Če je odgovor pritrdilen, po katerih načelih je ta izbira urejena (npr. glede izbranih zakonov, formalnih zahtev, retroaktivnosti)?

63. člen Družinskega zakonika Ukrajine določa, da imata zakonca enake pravice do lastništva, uporabe in razpolaganja s premoženjem, ki jima pripada na podlagi zakonske skupnosti, razen če njuna pogodba določa drugače.

V skladu z določbami 59. in 61. člena Zakona Ukrajine o mednarodnem zasebnem pravu lahko zakonca za urejanje posledic njunih medsebojnih premoženjskih razmerij izbereta osebno pravo enega od njiju ali pravo države, v kateri ima eden od zakoncev stalno prebivališče, v zvezi z nepremičninami pa pravo države, v kateri se nepremičnina nahaja.